วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

รูปภาพวิดีโอ

วิดีโอ

วิดีโอ

ลิงค์

วอลเลย์บอล
ประวัติวอลเลย์บอล
ประวัติวอลเลย์บอล
กีฬาวอลลเลย์บอล
กีฬาบอลเลย์บอลในโอลิมปิก

หลักการและวิธีการตั้งลูก

การตั้งลูกเป็นการเล่นลูกบอลต่อจาก การรับลูกเสิร์ฟหรือจากการรับลูกตีหรือตบ จากฝ่ายตรงข้าม บริเวณหน้าตาข่าย เพื่อตั้งลูกให้โด่งหรือลอยสูงขึ้นให้ผู้เล่นที่เป็นตัวตบ กระโดดตบลูกไปยังฝ่ายตรงข้าม โดยถ้าลูกบอลมาสูงตั้งแต่เหนือศีรษะขึ้นไปมักจะใช้การเล่นลูกสองมือบนในการตั้งลูก แต่ถ้าลูกบอลมาต่ำกว่าระดับศีรษะมักจะใช้การเล่นลูกสองมือล่างในการตั้งลูก การตั้งลูกจะต้องบังคับลูกบอลให้ดี มีจุดหมายที่แน่นอน ต้องตั้งลูกในแบบที่เพื่อนร่วมทีมชอบได้ และสามารถที่จะ
คิดได้ว่าควรส่งบอลให้ผู้เล่นคนไหน และเมื่อไหร่ เพื่อให้การตบลูกได้ผลดีที่สุด
ขั้นตอนในการตั้งลูก
1.
การเคลื่อนที่เข้าไปตั้งลูก ผู้ตั้งลูกจะต้องสังเกตทิศทางของลูกตั้งแต่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม

เล่นลูกข้ามมา ว่าลูกบอลจะไปในทิศทางใด เมื่อผู้รับคนแรกเล่นลูกแล้วลูกบอลจะไป
ในทิศทางใด ผู้ตั้งลูกต้องรีบเคลื่อนที่ไปรอตั้งแต่ตอนที่ลูกบอลออกจากมือผู้เล่นลูกมา
2.
การสัมผัสลูก ในขณะทีลูกบอลลอยมาให้หันหน้าเข้าหาลูกบอล หรือหันไปยังทิศทาง

ที่จะตั้งลูกออกไป จะต้องตั้งมือและแขนให้เสร็จก่อนที่ลูกบอลจะมาถึง จะด้วยวิธีการเล่น
แบบใดก็ตาม จะต้องพยามยามสัมผัสให้ลูกบอลเคลื่อนที่ออกไปให้นิ่งมากที่สุด ไม่ให้
ลูกหมุนมากหรือแกว่ง
3.
ความสูงของลูก ความสูงของลูกต้องมากพอที่ผู้ตบจะเคลื่อนที่เข้ามาตบลูกได้พอดี
4.
ทิศทางของลูก ต้องตั้งให้ลูกลอยโด่งไปตกบริเวณหน้าผู้เล่นที่จะตบ และลูกที่ตั้งออกไป
จะต้องไม่เข้าไปใกล้ตาข่ายมากเกินไป หรือข้ามไปในแดนตรงข้าม
ข้อควรคำนึงในการตั้งลูก
1.
จะต้องเคลื่อนที่ให้เร็วเข้าไปตั้งลูก
2.
ในการตั้งลูกลำตัวต้องนิ่งโดยใช้ขาเป็นหลัก แต่ถ้าขาไม่นิ่งให้ใช้ลำตัวเป็นหลัก หรือใช้เอว
เป็นหลัก ถ้าลำตัวหรือเอวเป็นหลักไม่ได้ให้ใช้แขนเป็นหลัก จะทำให้การตั้งลูกแน่นอนแม่นยำ
หรือมีความมั่นคงขึ้น
3.
ในการแข่งขัน อาจต้องวิ่งเข้าไปตั้งลูก มีโอกาสน้อยที่จะอยู่กับที่แล้วตั้งลูก และอาจจะต้อง มีการหมุนตัว 45 องศาในการตั้งลูก

รูปแบบการยืนตั้งรับลูกเสิร์ฟ

การเล่นวอลเลย์บอลเริ่มต้นการเล่นด้วยการเสิร์ฟทุกครั้ง ดังนั้นการยืนตำแหน่งและการยืนรับ ลูกเสิร์ฟ เป็นสิ่งที่ผู้เล่นทุกคนต้องปฏิบัติจนชำนาญ เพราะการรับลูกเสิร์ฟเป็นหัวใจสำคัญของการ
เปิดเกมการรุก ถ้ารับลูกเสิร์ฟและบังคับลูกบอลไปให้ผู้ตั้งลูกได้แม่นยำ ผู้ตั้งลูกจะตั้งลูกให้ผู้เล่น
ตบลูกได้ดี ซึ่งทำให้เกมการรุกมีประสิทธิภาพ ถ้าการรับลูกไม่ดี ไม่มีจุดหมาย โอกาสจะเป็นฝ่ายรุก
ก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก ต้องส่งลูกบอลข้ามตาข่ายไป และตกเป็นฝ่ายรับอีก
ตำแหน่งและแบบการยืนตั้งรับลูกเสิร์ฟโดยทั่วไปมี
3 แบบคือ
1.
แบบรูปตัว M

2. แบบรูปตัว W
3. แบบรูปตัว V